Thông tin
cho nhà đầu tư

Thông qua việc tăng cường minh bạch thông tin, áp dụng các nguyên tắc ESG và tiêu chuẩn quản trị quốc tế, Tasco mong muốn gia tăng lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư và được quý vị tin tưởng, đồng hành để đưa Tasco ngày càng phát triển.
TASCO. JSConline
18.000VND
Thông tin cổ phiếuonline