Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần Tasco:

Công ty cổ phần Tasco thông báo thay đổi địa điểm họp và công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2022, chi tiết như sau:

1. Thời gian họp (không thay đổi): 14h Thứ Sáu, ngày 29/04/2022

2. Điều chỉnh Địa điểm họp:

2.1  Địa điểm họp đã thông báo mời họp: Hội trường Tầng 22, Tòa nhà Tasco, Lô HH 2-2, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

2.2  Địa điểm họp điều chỉnh: Phòng họp Fansipan Ballroom – Khách sạn JW Marriott – Số 8 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

3. Chương trình họp dự kiến:

– Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022
– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
– Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng vốn năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021
– Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
– Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022
– Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty
– Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
– Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
– Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022
Các nội dung khác (nếu có)
4. Tài liệu họp xem tại đây: http://www.tasco.com.vn/thong-tin-dai-hoi-nl85.html

Trân trọng thông báo.