Năm 2019 tiếp tục là một năm đầy thách thức với Công ty Cổ phần Tasco, trước sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và Cán bộ, Nhân viên trong việc nắm bắt và triển khai các dự án đầu tư; kiện toàn bộ máy; thu hồi công nợ và tổ chức thu phí ổn định, an toàn trên các trạm BOT của Công ty. Cụ thể, tổng doanh thu đạt được là 1.108.269 triệu đồng, tương ứng với 85.25% kế hoạch năm đề ra, và đạt mức 96.62% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 74.42% kế hoạch năm và ở ngưỡng 69.38% so với cùng kì năm trước.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Tasco

Trong điều kiện thị trường chung còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, cùng với sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp, HĐQT đã đưa ra mục tiêu đầy thách thức cho chiến lược sản xuất kinh doanh 2020 của Công ty, đó là:

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tasco tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các dự án Hạ tầng giao thông, Bất động sản và Năng lượng tái tạo. Cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm được Ban lãnh đạo Tasco đề ra trong năm 2020 là hoàn thành dự án Thu phí không dừng. Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung tổ chức thu phí tại các trạm BOT an toàn và hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ tại các dự án còn tồn đọng; quyết toán tuyến đường BT Lê Đức Thọ và hoàn thành việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án Foresa Villa.

Trong thời gian 3 tiếng diễn ra, Đại hội lần lượt lắng nghe các báo cáo về tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, báo cáo công tác quản trị, kết quả HĐSX năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 và Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Kế đó, Đại hội tiếp tục với phần trao đổi giữa các Cổ đông và Đoàn chủ tịch trong không khí chia sẻ thẳng thắn, cởi mở và thân thiện.

Các ý kiến đóng góp của Cổ đông đều được đại diện Ban kiểm soát và HĐQT ghi nhận và giải đáp một cách chân thực, cụ thể và xác đáng. Các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua. Kết quả có được này đã phản ánh niềm tin của Cổ đông với Công ty, cũng như giá trị của thương hiệu Tasco trong cộng đồng.