Ngày 22/12/2022 HĐQT Tasco đã ban hành Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco