Ngày 17/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco đã ban hành Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT về việc Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT