Ngày 01/10/2021 HĐQT Công ty cổ phần Tasco đã ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT năm 2021 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021