Ngày 01/10/2021, HĐQT Công ty cổ phần Tasco đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021