Ngày 18/11/2022 HĐQT Công ty cổ phần Tasco đã ban hành Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và Thông báo số 09/2022/TB-HUT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ của Công ty