Ngày 13/10/2022 HĐQT Công ty cổ phần Tasco đã ban hành Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Tasco Land