Ngày 28/02/2022, HĐQT Công ty cổ phần Tasco đã ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT về việc Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị