Quan hệ cổ đông

TASCO luôn đặt chất lượng làm đầu, xây dựng niềm tin với cổ đông qua hành động thực tế và kết quả ấn tượng.

Năm
Quý
 • Nội dung
  Thời gian
 • Điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
  21/03/2023
  pdf Xem
 • Nghị quyết HĐQT sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi
  26/02/2023
  pdf Xem
 • Nghị quyết số 06 về việc dừng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  13/02/2023
  pdf Xem
 • CBTT Quyết định của cơ quan thuế
  08/02/2023
  pdf Xem
 • Nghị quyết 04 về việc Miễn nhiệm Thư ký Công ty
  31/01/2023
  pdf Xem
 • Nghị quyết 02 về việc Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2023
  19/01/2023
  pdf Xem
 • Nghị quyết 01 vv Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 26/04/2022
  16/01/2023
  pdf Xem
 • Nghị quyết 32 về việc Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco
  22/12/2022
  pdf Xem