Tin tức & sự kiện

Công bố thông tin kế hoạch tổ chức và lập danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản

08:12 15/12/2017

Ngày 15/12/2017, sau khi thảo luận, 05/05 thành viên HĐQT đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100% thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện xin ý kiến Đại Hội đồng Cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tasco. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện xin ý kiến bằng văn bản: dự kiến trong tháng 01/2018 đến tháng 02/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 04/01/2018

3. Hình thức: Xin ý kiến bằng văn bản.

4. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

5. Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

- Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;

- Một số nội dung khác (nếu có)

Chi tiết xem tại link: 

http://taric.com.vn/thong-tin-cong-bo-nl84.html