Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

+
04:53 10/05/2017
Tasco phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Nghị quyết thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

+
01:15 08/05/2017
Công ty Tasco công bố thông tin việc thực hiện chi trả cổ tức

Công bố thông tin thay đổi nhân sự

+
05:26 27/04/2017
Căn cứ Nghị quyết 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tasco; Theo đó, kể từ ngày 26/4/2017, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát có sự thay đổi như sau:
Thông tin thay đổi nhân sự HĐQT và BKS Thông tin thay đổi nhân sự HĐQT và BKS